modely atomuRůzné představy o složení a stavbě atomu, Podle Thomsonova modelu se elektrony pohybují ve spojitě rozprostřeném kladném náboji, který je rozdělen v celém objemu atomu. Pozdější planetární (Rutherfordův) model předpokládá, že kolem bodového kladně nabitého atomovhého jádra obíhají záporně nabité elektrony. Poloklas. Bohrův model zavádí v souladu s experimentálními poznatky přípustné (kvantové) dráhy. Vysvětlil základní vlastnosti spektra vodíkového atomu; je nepoužitelný pro složitější atomy, umožňuje například vysvětlit intenzitu spektrálních čar. Současný popis atomu udává kvantová mechanika. V kvantové mechanice je atom popsán vlnovou funkcí, která v sobě nese veškerou informaci o jeho vlastnostech. Vlnová funkce splňuje Schrödingerovu (Dirakovu v relativistické formulaci) rovnici. Hartreeův-Fockův model vychází z přibližného řešení Schrödingerovy rovnice. Zavádí střední (selfkonzistentní) pole, v nichž se pohybují jednotlivé elektrony. Objasňuje slupkovou strukturu atomu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: