matematika[Řečtina], věda o kvantitativních vztazích a prostorových formách reálného světa. Elementární poznatky z aritmetiky a geometrie se objevuji na samém počátku kulturního vývoje v souvislosti s praktickými úlohami (stanovení počtu kusů, měření délek, ploch, objemů, problémy ve stavebnictví, astronomii). Velmi mnoho poznatků tohoto druhu bylo známo ve starověkém Egyptě a v Babylónii. Jako samostatná věda s jasně vymezenými metodami se projevuje ve starověkém Řecku. Zejména výklad elementární geometrie, jak jej vytvořili řečtí myslitelé, byl po dvě tisíciletí vzorem deduktivní výstavby matematické teorie. Matematika od té doby prošla rychlým a složitým vývojem. Významné objevy přineslo 17. a 18. století. Vznikla analytická geometrie, v níž je zachycena souvislost mezi geometrií a aritmetikou. Pomocí pojmů proměnná a funkce byly popsány křivky, plochy a pohyby hmotných bodů a těles. Byl vytvořen diferenciální a integrální počet. K rychlému rozvoji matematiky dochází v 19., a zejména ve 20. století. Matematici vyšetřují stále složitější struktury a zásoba matematických poznatků neustále vzrůstá; to je vyvoláno rostoucími potřebamí rozvoje přírodních věd a techniky i potřebou zodpovědět otázky, které vznikají v matematice samé. Dnes se matematika dělí na řady disciplín, například algebru, matematickou logiku, diferenciální geometrii, topologii, funkcionální analýzu, diferenciální a integrální rovnice, numerickou matematiku, teorii čísel, teorii pravděpodobnosti, matematickou statistiku. Možnosti využití matematiky podstatně rozšířil objev a rozvoj samočinných počítačů. Vznikla samostatná disciplína matematická informatika, jejímž předmětem jsou teoretické principy, jimiž se řídí využití počítačů. Charakteristickým rysem současné matematiky je pronikání jejích metod do rozmanitých oblastí vědy a techniky. V souvislosti s tím vznikají a rozvíjejí se nové matematické disciplíny, například teorie automatů, teorie informace, teorie her, operační výzkum, teorie optimálního řízení, matematická fyzika, matematická biologie, matematická ekonomie, matematická psychologie, matematická lingvistika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: arabská filozofie, arabská literatura, matematická biologie, Oskar Lange, symbol, věda.

Reklama: