Johannes VolkeltFilozofie
[Folkert], *21.7.1848 – †18.5.1930, německý filozof, psycholog a estetik; profesor univerzity v Jeně, Basileji, Würzburgu a Lipsku. Jeho systém se formoval pod vlivem idejí I. Kanta, G. W. F. Hegela, A. Schopenhauera a E. Hartmanna. Z kritiky Kanta vyvodil závěr o nemožnosti ryze imanentní teorie poznání; svůj vlastní systém rozvíjel jako transsubjektivismus (Erfahrung und Denken – Zkušenost a myšlení); lidské poznání je organizováno díky transsubjektivnímu minimu, tj. jakémusi objektivnímu bytí, jemuž je vlastni určitý řád. Uznání transcendentního bytí je podle Volkelta intuitivní funkcí nevědomé psychiky. Volkelt kritizoval E. Husserla, H. Cohena, H. Rickerta a další subjektivní idealisty za roztržku mezi bytím a hodnotou; zastával vzájemnou závislost bytí a významu na základě seberealizace absolutních hodnot. V estetice se přikláněl k psychologismu; rozvíjel Fischerovu a Lippsovu teorii vcítění; předmětem estetiky je niterná zkušenost subjektu na rozdíl od přírodních věd, jež se zabývají zkušeností vnější. Volkeltův pokus o spojení psychologie, normativního a metafyzického přístupu v estetice neuspokojuje pro svou eklektičnost. Jeho estetika obsahuje přesto mnoho jednotlivých cenných myšlenek. Z dalších spisů: Gewisheit und Wahrheit (Jistota a pravda), Das Problem der Individualität (Problém individuality), System der Ästhetik (Systém estetiky).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 1. 2020
Autor: -red-

Reklama: