Gand

MapaMěsta a obce
[Gan, valonsky], vlámsky Ghent, česky Gent – přístavní a průmyslové město v západní Belgii, provinční město ve Východních Flandrech v ústí Lysu do Šeldy; 246 000 obyvatel (1978). Průmysl hutnický, ocelářský, ropy, textilní, dopravních prostředků, elektrochemický, chemický, chemických vláken, barev a laků, sklářský, papírenský, dřevařský, mlynářský, pivovarnický, loďařský. Dopravní křižovatka (říční přístav na průplavu Gand-Terneuzen). Veletrhy. Kolébka evropského textilního průmyslu. Konzervatoř, archív, muzea, knihovny. Vědeckovýzkumné ústavy. Univerzita (založena roku 1817), technické a jiné vysoké školy. Starobylé město. Vynikají gotické památky. Středisko květinářství a okrasného zahradnictví. Nejstarší zmínky o Gandu jako osadě pocházejí ze 7. století. V 9. století zde vybudován hrad flanderských hrabat. Od 12. století jedno z nejvýznamnějších flanderských měst, středisko soukenictví a obchodu (vrcholný rozmach ve 13.–16. století). Získalo značnou samosprávu, kterou hájilo v následujících stoletích v četných ozbrojených konfliktech s flanderskými hrabaty, francouzský králi i burgundskými vévody. Ve 14. století dějiště sociálních konfliktů mezi patriciátem a řemeslníky. V letech 1385-1477 součást burgundského vévodství, od roku 1477 habsburského Nizozemí. Odpor proti placení daní císařskému dvoru vyústil v letech 1539-1540 v rozsáhlé povstání. V 60.–80. letech 16. století jedno z ohnisek nizozemské revoluce. V roce 1576 zde bylo uzavřeno tzv. gentské smíření. Roku 1584 Gand dobyt španělským vojskem a začleněn do rámce Španělského (od roku 1714 Rakouského ) Nizozemí. V letech 1794-1814 součást Francie, pak 1814-1830 Spojeného království nizozemského, od roku 1830 Belgie. Od 16. století postupně ztrácel (v souvislosti s úpadkem cechovního řemesla) svůj význam jako jedno z hlavních ekonomických center Evropy. Nový hospodářský rozvoj města nastal ve 2. polovině 19. století. V roce 1814 byla v Gandu uzavřena mírová smlouva mezi USA a Velkou Británií, ukončující anglo-americkou válku vedenou v letech 1812-1814.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ústav mezinárodního práva, Východní Flandry.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: