figura básnická(Řečnická), stylistický prostředek básnictví a rétoriky užívající odchylky od norem běžného sdělovacího jazyka k estetickému prohloubení vlastností řeči. Podle funkce mluvíme o figuře okrasné, expresívní a emfatické, podle prostředků o figuře zvukové, syntaktické, slovosledné, výpustkové a paradoxní. Figury zvukové zahrnují například opakování slov na začátku (anafora) a na konci větných a veršových úseků (epifora), dále opakování slov na konci jednoho celku a počátku druhého (epanastrofa, palilogie). Figury syntaktické se zakládají na odchylkách od běžné syntaxe: na vynechávání spojek (asyndeton), na nadměrném opakování spojek (polysyndeton), souřadném vyjádření podřazených představ (hendiadys) a na chybném hromadění větných členů závislých na jediném členu řídícím (zeugma). Vztahy významově syntaktické převládají v hromadění souřadných výrazů (akumulace), které nás nadbytečně informuje o věcech vyplývajících bezprostředně z předchozího (pleonasmus) nebo rozšiřuje naše znalosti o věci opakováním téhož v jiných aspektech, které stupňuje významový a citový náboj (gradace, klimax), pozvolně klesá od důraznějšího k slabšímu (antiklimax) nebo staví dva myšlenkové celky do příkrého protikladu (antiteze). Figury slovosledné spočívají na změnách běžného slovosledu, na opakování jednoho slovosledného schématu (paralelismus), na protikladu opačných slovosledných a syntaktických schémat v sousedních veršových a větných celcích (chiasmus), na obrácení pravidelného slovosledu dvou a více slov (inverze a anastrofa). Výpustkové figury vypouštějí ze stylistických a rytmických důvodů hlásky a hláskové skupiny (apokopa), vynechávají slova a části věty (elipsa, aposiopese). Myšlenkové figury užívají na podporu řečníkova tvrzení líbivých obratů nasvědčujících zdánlivé nestrannosti (řečnická otázka a odpověď), fiktivních oslovení (apostrofa). Paradoxní figury vznikají syntaktickým spojením vzájemně se vylučujících představ (oxymóron, paradoxon, katachrese, contradictio in adjecto).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: oxymóron.

Reklama: