experimentMetoda vědního poznání, při níž se zkoumají za kontrolovaných a řízených podmínek jevy reálného světa. Experiment se uskutečňuje ve vědě na základě teorie, která určuje postavení problému i interpretaci dosažených výsledků. Často slouží k ověření hypotézy nebo prognostických důsledků teorie, které mají zásadní význam (tzv. experímentum crucís neboli rozhodující experiment). Experiment jako jedna z forem praxe plní funkce kritéria pravdivosti vědního poznání vůbec. Experimentální metoda vznikla v přírodních vědách a byla filozoficky zdůvodněna F. Baconem. Rozvoj experimentálních metod ve vědě provázel ostrý boj racionalismu a empirismu. Překonání jednostranností těchto přístupů bylo dovršeno na půdě dialektickomateralistické, který pojal tezi o jednotě experimentálního a teorii jako výraz obecné ideje jednoty smyslového a racionálního v procesu poznání. Ve vědě se užívají různé druhy experimentů. V základním výzkumu je nejjednodušší kvalitativní experiment. Jeho cílem je zjištění existence nebo neexistence určitého jevu předpokládaného v teorii. Složitější jsou kvantitativní experimenty, zahrnující měření vlastností zkoumaných jevů. Často se v základním výzkumu užívá též myšlenkových experimentů, které se vztahují k teorii a spočívají na soustavě myšlenkových operací, jež se týkají idealizovaných objektů. Myšlenkový experiment má za úkol vyjasnit vzájemné vztahy základních principů určité teorie prostřednictvím teoretických modelů reálných experimentálních situací. Od 20.1et 20.století se užívá též experiment sociální. Na rozdíl od experimentu v přírodních a technických vědách vyznačují se experimenty sociální řadou zvláštností. Mají usnadnit realizaci nových forem společenské organizace a přispívat k optimalizaci řízení společnosti. Experiment sociální se provádí obvykle v oblasti společenské mikrostruktury, týká se určité skupiny lidí, s jejichž zainteresovaností i účastí musí počítat, a sám experimentátor musí být zahrnut do zkoumané situace. Obsah a procedury sociálních experimentů jsou též podmíněny právními a morálními normami společnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Andrej Jaslinský, metoda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: