agenda 21Ekologie, je jedním z dokumentů, který byl přijat v roce 1992 na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v brazilském Rio de Janeiru. Mluví o pojmu trvale udržitelného rozvoje, jež definuje jako rozvoj, který nebrzdí ekonomiku, ale současně nedrancuje přírodu a její zdroje. Je to snaha o to, aby dnešní lidé, ale i vlády zemí světa, nepokračovaly v bezhlavém a krátkozrakém jednání s přírodními zdroji a mysleli také na budoucí generace, kterým mají být tyto zdroje odkázány. Dá se také říct, že trvale udržitelný rozvoj sleduje tři cíle současně: rozvoj v oblasti ekonomiky a sociálního vývoje ruku v ruce s ochranou životního prostředí. Agenda 21 je programem pro 21. století, jehož cílem je globální přechod na trvale udržitelný rozvoj. Na jejím základě dochází ke vzniku tzv. Místních Agend 21, které se snaží nastolit koncepci trvale udržitelného rozvoje do jednotlivých problémových oblastí. Agenda 21 se skládá ze 40 kapitol, které jsou rozděleny do čtyř částí na: sociální a ekonomické aspekty, ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, posilování úlohy velkých skupin, finanční zdroje a mechanismy. Základním výchozím bodem Agendy 21 je fakt, že růst populace, vývoj nových technologií a stále se zvyšující životní nároky a tím i spotřeba (většinou se týká obyvatel zemí Evropy a USA), jsou dlouhodobě neudržitelné. Řešením pak může být redukce plýtvajících a neefektivních způsobů spotřeby v určitých částech světa a naopak v jiných oblastech podpora růstu a rozvoje, nicméně udržitelného. Navrhuje opatření a programy k dosažení rovnováhy mezi spotřebou, lidskou populací a kapacitou Země. Popisuje a navrhuje některé nové technologie a techniky, které vedou k zajištění uspokojení lidských potřeb trvale udržitelnými způsoby. Nabízí možnosti, jak zabránit zničení zemědělských (i jiných) půd, vodstva i ovzduší. Mluví o důležitosti ochrany lesů, zachování biodiverzity a života na Zemi vůbec. Nesouhlasí s nadměrnou spotřebou na jednom konci světa a s extrémní chudobou na druhém konci. Zahrnuje témata jako výchova, lidské zdraví, zabývá se problematikou měst a venkova, průmyslu a zemědělství. Snaží se oslovit a oslovuje vlády zemí světa, vědce, učitele, muže, ženy, děti a vůbec všechny obyvatele této planety, aby se připojili a postupně naplnili koncepci trvale udržitelného rozvoje, protože by byla odstraněna chudoba zasahující dvě třetiny Země a zastavila by se devastace životního prostředí, což nejsou malé cíle. Za zmínku ještě stojí, že Agenda 21považuje za nutnost zahrnout ceny přírodních zdrojů do bohatství národů a naopak odečtení devastace životního prostředí z tohoto bohatství, to by znamenalo, že znečišťovatel nese náklady spojené se znečištěním. Jednou z posledních důležitých složek Agendy 21, kterou zde uvedeme, je přísně posoudit vliv nových projektů a zásahů do ekosystémů na životní prostředí ještě před jejich realizací, aby se předešlo případnému novému poškození životního prostředí, které by bylo nenávratné. Agenda 21 vyzývá ke globálnímu partnerství a přijetí státních strategií udržitelného rozvoje.

Datum vytvoření: 14. 2. 2007
Datum aktualizace: 25. 4. 2007
Autor: -red-

Reklama: