struktura plodinRozdělení výměry orné půdy na plochy, na kterých se pěstují jednotlivé plodiny. Vyjadřuje se buď v plošných jednotkách (hektarech), nebo častěji v podílu z celkové výměry orné půdy (procentech). Struktura plodin vyjadřuje i biologický, pěstitelský a ekonomický vztah jednotlivých plodin mezi sebou i celé rostlinné výroby k ostatním výrobním složkám zemědělského podniku. Biologické vztahy vyplývají z nutnosti střídání plodin na jednotlivých pozemcích. Proto mohou jednotlivé plodiny zaujímat jen tak velkou výměru orné půdy, při které je ještě možné uplatnit biologicky vyvážený osevní postup. Pěstitelské vztahy vyplývají z nutnosti udržení a zvyšování úrodnosti půdy. Ekonomické vztahy jsou dány zajištěním státního plánu nákupu a vlastními potřebami podniku. V České republice se struktura plodin udržovala asi na této úrovni: 50 % obilniny, 25 % okopaniny, 25 % pícniny na orné půdě. V současnosti se zvětšuje podíl obilnin a poněkud ustupuje podíl pícnin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 10. 2000
Autor: -red-

Reklama: