slovakistika[Slovakistyka], vědní obor zkoumající slovenský jazyk a literaturu. Rozvíjí se od vystoupení A. Bernoláka koncem 18. století v návaznosti na rozvoj slavistiky a bohemistiky. – Základy vědecké slovakistiky položil svými jazykovědnými a literárními pracemi L. Štúr, tvůrce spisovné slovenštiny; v jeho jazykovědné práci pokračovali M. M. Hodža a M. Hattala a díky jejich úsilí se štúrovská slovenština mluvnicky ustálila (viz též slovenský jazyk); významnou úlohu dále sehrála Czambelova spisovná kodifikace. Slovenská literatura nacházela od začátku obrození místo v pracích literárních badatelů i spisovatelů (B. Tablic, P. J. Šafařík), systematicky ji zpracoval Štúrův spolupracovník J. M. Hurban, zakladatel prvního odborného časopisu Slovenské pohľady na vedy, umenie a literatúru. Vědecké základy slovenské literární historie položili J. Vlček a J. Škultéty. Institucionální základnu poskytovaly Slovenské učené tovarišstvo v Trnavě (založeno 1792), Ústav reči a literatúry československej v Bratislavě (založen 1803), Matica slovenská a čtenářské spolky. Trvalý rozvoj slovakistiky nastal po 1. světové válce, avšak období republiky vneslo do slovenštiny problém čechoslovakismu, který vyvolal slovenský obranný jazykový purismus podle úzu Matice slovenské (jádrem sporů o spisovnou slovenštinu se stalo prvé vydání Pravidiel slovenského pravopisu, 1931, koncipované jako program sblížení slovenského a českého jazyka); hlavní tribunou byl časopis Slovenská reč. Ediční činnost zabezpečovaly Učená spoločnosť Šafárikova, Slovenská učená spoločnosť a zejména Matka slovenská. Později vznikla souhrnná díla mluvnická (E. Pauliny, J. Ružička), slovníková (Slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu, 1953), stylistická a literárněvědná (A. Mráz, A. Matuška, S. Šmatlák, M. Pišút, J. Mišianik. J. Števček; souborné Dejiny slovenskej literatúry. Centry slovakistiky jsou pracoviště Slovenské Akademie věd: Jazykovedný ústav L. Štúra (časopisy Jazykovedný časopis, Slovenská reč Literárnovedný ústav (časopis Slovenská literatúra) a filozofické fakulty univerzit na Slovensku; mimo to se slovakistika pěstuje v řadě institucí českých i zahraničních.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: slavistika, slovenský jazyk.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: