SchwarzenberkovéŠlechta
[Švarcenberkové], původně německý, později též rakouzský a český šlechtický rod. V roce 1566 získali titul říšská hrabata a od roku 1670 titul knížata. Poprvé doloženi v roce 1172 jako rytířský rod ve Frankách, užívali predikátu ze Seinsheimu. Mocenský vzestup za Erskingera (1362–1437), který působil mimo jiné ve službách Zikmunda Lucemburského. Erskinger se účastnil křížových výprav proti husitům, získal panství Schwarzenberg ve Frankách a zástavní držbu v Čechách (Bečov, Točník), kde se spříznil s českými panskými rody. Jeho potomci rozdělili rod do několika linií. Usadili se i v Bavorsku, Štýrsku a v Nizozemí. Adolf, žil v letech 1550–1600, dobyl v roce 1598 v bojích s Turky pevnost Ráb. Dědicem většiny rodových majetků byl Jan Adam (1615–1683), jenž působil v okolí arcivévody Leopolda Viléma (1614–1662), v letech 1647–1956 místodržitele v Rakouzském Nizozemí. Za služby a půjčky (zejména při nákupu uměleckých děl) obdržel v roce 1660 od arcivévody Třeboň a v roce 1661 koupil od Marradasů zámek Hluboká. Dcera Jana Adama Ernestina (†1719) se jako vdova po Janu Kristiánovi z Eggenberka (t1710) stala dědičkou jeho dřzav (Český Krumlov, Netolice, Prachatice, Orlík, Chýnov) a odkázala je Adamu Františkovi ze Schwarzenberka (1680–1732). Ten získal v roce 1715 Protivin a roku 1723 získal titul vévody z Krumlova. Rod Schwarzenberků se tak stali nejbohatším českým feudálním rodem. Jejich hlavní rodová základna v jižních Čechách tvořila jednotný hospodářský komplex navazující na staré rožmberské dominium jako bylo rybníkářství a pivovarnictví. Schwarzenberkové od 2. poloviny 17. století zaváděli na svých velkostatcích progresívní formy hospodaření, od 19. století zakládali kapitálové podniky. Schwarzenberkové zastávali vysoké politické a vojenské funkce v habsburské monarchii zasahovali do polit. života v Čechách (tzv. historická šlechta). Po roce 1918 byl jejich pozemkovy majetek značně oslaben, na území ČR rod zanikl ve čtyřicátých letech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Daniel Gran, Křivoklát, Švamberkové.