mezinárodní právo soukroméPrávo
Právní odvětví obsahující právní předpisy, které upravují vztahy občanskoprávní povahy (tj. vztahy práva občanského, rodinného a pracovního) s mezinárodním prvkem včetně právních předpisů, upravujících postup soudů a jinych organů i účastníků, popřípadě jiných osob, a vztahy mezi nimi vznikající v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je obsažen mezinárodní prvek. Občanskoprávní vztahy s mezinárodním neboli cizím (zahraničním) prvkem jsou takové vztahy, které přesahují oblast určitého státu a dostávají se do vztahu také k jinému státu a tím i k jeho právnímu řádu (například kupní smlouva uzavřená mezi obchodníky z různých států). Cizí prvek spočívá v tom, že účastník právního poměru je cizí státní příslušník nebo bydlí v cizině, popřípadě předmět právního poměru je v cizině nebo právně významná skutečnost (například způsobení škody) nastala v cizině. Pro řešení otázky, kterého ze dvou nebo více právních řádů, k nimž má tento poměr vztah, se použije, obsahuje každý právní řád tzv. kolizní normy, které tvoří základ mezinárodního práva soukromého. Do mezinárodního práva soukromého se zahrnují i vnitrostátní přímé normy, které jsou výlučně určeny pro úpravu právních poměrů s cizím prvkem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 7. 2007
Autor: -red-