krajinaekologie přirozeně nebo účelově vymezená část zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, koloběh látek a výměna informací. Základní složky krajinyy jsou: půdotvorné horniny, půdy, vodstvo, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo a člověk. Krajinu lze považovat za geografický systém (geosystém), složený z propojených ekosystémů, například lesů, luk, pastvin, polí, a z urbanizovaných ekosystémů. Výrazně ohraničené krajiny lze označovat za základní krajinné celky a ty – na základě strukturální a funkční podobnosti – třídit na krajinné typy s význačnými krajinnými prvky, například tvarem reliéfu, skalními útvary, lesními komplexy nebo rozptýlenou zelení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Reklama: