kanonické právoNáboženství
[Kanonycké], systém pravidel, předpisů, dogmat (kánonů), jimiž se řídila a řídí výlučně katolická církev. Předmětem kanického práva jsou hlavně ustanovení o vnitřní organizaci a činnosti církve, o morálce, manželství a rodině i náboženském kultu. Ve stejném smyslu jako kanonické právo se někdy nesprávně používá výraz církevní právo. Kanonické právo je třeba rozlišovat od státního církevního nebo konfesijního, případně interkonfesijního práva, upravujícího právní postavení náboženských organizací, případně právní vztahy mezi nimi. Kanonické právo se vyvíjelo od doby raného křesťanství a jeho význam je především v jeho historické hodnotě a vlivu na vytváření teoretických právních principů. Spolu s právem římským bylo ve středověku obojím právem (ius utriumque, odtud i titul JUDr., tj. juris utriusque doctor); byla to dvě „učená“ práva, jediná, která byla předmětem výuky na univerzitě a zájmu právní vědy. Soubor církevních zákoníků a sbírek (Corpus iuris canonici) byl základem kanonického práva až do roku 1917, kdy byl nahrazen novým zákoníkem Codex iuris canonici, který platil až do vydání nového výlučného zákoníku kanonického práva 27.11.1983: Codex iuris canonici auctoritates Joannis Pauli PP. II promulgatus. – V minulosti, středověké státy nebyly proti univerzalistické moci církve dosti silné a jejich právní systémy nebyly ještě ve srovnání s kanonickým právem natolik propracované, aby mohly omezit či dokonce vyřadit překrývající soustavu organizace i práva církevního. Teprve pevně organizovaný stát, zejména od období osvícenského absolutismu, měl již dostatek sil, aby tento poměr upravil podle svých potřeb. Avšak i tu zůstávala církvím značná působnost v některých úsecích veřejného života a správy (platnost církevního manželství, vedení matrik, dozor nad školstvím). – Moderní stát při ochraně svobody náboženského vyznání připouští, aby se katolická církev (stejně jako ostatní církve a náboženské společnosti) řídila svými vnitřními organizačními principy, přičemž dbá o to, aby byly v souladu s jeho ústavou a zákony.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: církevní právo, Codex iuris canonici.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: