Gramova maticeGramova matice soustavy vektorů v1, ... , vs euklidovského prostoru je čtvercová matice s-tého řádu, jejíž prvek na místě i, j (i, j = 1, ... , s) je skalární součin vektorů vi, ... , vj. Její deerminant, tzv. Gramův determinant soustavy v1, ... , vs, je roven nule, právě když vektory v1, ... , vs jsou lineárně závislé.

Datum vytvoření: 22. 8. 2000
Datum aktualizace: 22. 8. 2000
Autor: -PK-

Reklama: